Forholdet mellem borderline-adfærdsmønstre og færdighedstræ­ning

Forholdet mellem borderline-adfærdsmønstre og færdighedstræ­ning

Kriterierne for BPD, sådan som forstyrrelsen defineres i dag (se kapitel 1 i grundbogen, for en detaljeret gennemgang), afspejler et mønster af adfærdsmæssig, emotionel og kognitiv ustabilitet og dysregulering. Disse vanskeligheder kan opsummeres i fem kategorier; DAT indeholder fire konkrete færdighedstrænings-moduler, som retter sig direkte mod disse fem kategorier.

For det første oplever borderline individer, sådan som jeg har beskrevet det, emotionel dysregulation og ustabilitet. Emotionelle reaktioner er labile og disse individer har generelt problemer med vrede og udtryk for vrede og med episodisk depression, angst og irritabilitet. Et af færdighedstrænings-modulerne i DAT retter sig mod indlæringen af færdigheder i emotionel regulering.

For det andet vil borderline individer ofte opleve social dysregulering. Deres interpersonelle forhold er som regel kaotiske, intense og præget af vanskeligheder. På trods af dette har borderline individer ofte ekstremt svært ved at give slip på forhold og kaster sig i stedet ud i fortvivlede og desperate bestræbelser på at få signifikante personer til at afholde sig fra at forlade dem. Borderline individer synes i højere grad end de fleste andre at fungere godt, når de befinder sig i stabile positive forhold og at klare sig dårligt, når de ikke befinder sig i stabile forhold. Derfor retter et andet færdighedstrænings-modul sig mod opnåelsen af sociale færdigheder.

For det tredje har borderline individer typisk et mønster af adfærdsmæssig dys­regulering, som viser sig ved ekstreme og impulsive adfærdsformer og ved forsøg på at skade eller såre sig (kropsligt) eller slå sig selv ihjel. Impulsiv og suicidal adfærd anses i DAT som en utilpasset problemløsnings-adfærd, der er resultatet af individets manglende evne til at tolerere smerte længe nok til at iværksætte mere effektive løsninger. Derfor retter et af DAT´s færdighedstrænings-moduler sig mod opnåelsen af smerte-tolerance færdigheder.

For det fjerde er oplevelsen af selvet forstyrret. Det er ikke ualmindeligt at et borderline individ rapporterer, at hun overhovedet ikke har noget selv, at hun føler sig tom og ikke ved, hvem hun er. Og for det femte vil stressfulde situationer til tider føre til korte, ikke-psykotiske kognitive forstyrrelser (inklusive depersonali­sering, dissociation og vrangforestillinger), som normalt forsvinder så snart stressbe­lastningen aftager. For at afhjælpe begge typer af dysregulering retter et af DAT´s færdigheds­trænings-moduler sig mod opnåelsen af et sæt kerne-opmærksomheds-færdigheder, det vil sige færdigheder, som har at gøre med evnen til bevidst at opleve og iagttage sig selv og begivenheder i omgivelserne.

Skriv et svar